Нейропротекція в інтенсивній терапії

опубліковано 23 черв. 2021 р., 23:56 Петринич Володимир Володимирович ‎(БДМУ, Чернівці)‎

17.06.2021 співробітники кафедри анестезіології та реаніматології прослухали доповіді фахової школи «Нейропротекція в інтенсивній терапії». Спікерами виступили: Дубров Сергій Олександрович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри анестезіології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, президент Асоціації анестезіологів України, член групи експертів МОЗ України за напрямом "Анестезіологія. Дитяча анестезіологія", секретар Медичної Ради при МОЗ України з доповіддю на тему: «Результати метааналізу досліджень CAPTAIN»;

Лоскутов Олег Анатолійович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика з доповіддю на тему:«Аспекти інтенсивної терапії післяопераційного делірія»;

Бондар Михайло Володимирович, к. мед. н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, Заслужений лікар України з доповіддю на тему:«Сучасні аспекти інтенсивної терапії делірію»;

Пасечник Генадій Петрович, к.м.н., Державна наукова установа Центр клінічної і профілактичної медицини ДУС з доповіддю на тему: «Можливості нейропротекції в інтенсивній терапії, огляд клінічних випадків»

Щорічно у світі реєструється близько 17 мільйо­нів випадків гострих розладів мозкового кровообігу. За даними ВООЗ, у розвинутих країнах на рік реє­струють від 100 до 300 випадків інсультів на 100 тис. населення. В Україні ця цифра становить близько 150 тис. випадків (із них 35,5 % - в осіб працездатного віку). Рівень смертності від інсульту в Україні у 2,5 раза перевищує показники західноєвропейських країн. Більшість пацієнтів, які перенесли інсульт і ви­жили, мають обмежену дієздатність, а 25 % довічно потребують сторонньої допомоги в повсякденному житті. Летальність у пацієнтів з інсультом значною мірою залежить від лікування в гострому періоді. Рання тридцятиденна летальність становить 35 % (у стаціонарі - 24 %, а в осіб, які лікувалися в домашніх умовах, - 43 %). Протягом року помирає майже 50 % пацієнтів.

Єдиним етіотропним методом лікування ішеміч­ного інсульту є реканалізація оклюзованої судини. Вона може проводитись механічним або медикаментозним методом, кожен з яких має свої переваги й недоліки. Механічна реканалізація (ендоваскулярне втручання) має триваліше часове вікно, але пов’язана зі значними матеріальними затратами, потребою в постійній наявності підготовленої бригади спеціа­лістів. Медикаментозна реканалізація (тромболізис) має обмежене часове вікно - до 4,5 години, але при чіткому дотриманні протоколу є дієвим і відносно безпечним методом.

Однак після реканалізації пацієнт все ще потребує терапії, спрямованої на ліквідацію наслідків ішемічного пошкодження: зменшення апоптозу, запобігання ексайтотоксичності, нейтралізацію вільних ради­калів тощо.

У списку сучасних нейропротективних, нейро­пластичних і нейротрофічних засобів Церебролізин посідає важливе місце завдяки своїй високій ефективності й надзвичайно низькому числу побічних проявів.

При проведенні реперфузії ризик геморагічних ускладнень високий, тому засіб, що використовуєть­ся в поєднанні з тромболітичною терапією (ТЛТ), має бути дослідженим стосовно ефективності й безпеки. Церебролізин є нейропротективним засобом, щодо якого проведене таке дослідження. У 2009 році W. Lang дослідив ефективність застосування rtPA з подальшим уведенням 30 мл Церебролізину на добу в 119 пацієнтів із півкульним інсультом. Порівняно з контрольною групою на 5-30-й день спостерігав­ся регрес симптоматики від 3 до 7 балів за NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) і модифі­кованою шкалою Ренкіна (Modified Rankin scale, MRS).

Поєднання тромболітичної терапії і нейро­протекції - безпечний і ефективний метод лікування інсульту. За результатами багатьох дослі­джень Церебролізину доведено його позитивний вплив на регрес неврологічної симптоматики, зниження летальності, більш раннє відновлення пацієнтів.

Наш досвід поєднання ТЛТ із Церебролізином у максимальних лікувальних дозах також демон­струє високу потужність і швидкість терапевтич­ного ефекту, відсутність побічної дії та ускладнень. Це свідчить про те, що застосування Церебролізину в ранньому періоді ішемічного інсульту дозволяє зменшити розмір інфаркту, запобігає утворенню й поширенню набряку мозку, стабілізує мікроцирку­ляцію, нормалізує неврологічні й когнітивні порушення.


Інформацію опублікував Володимир ПЕТРИНИЧ

Comments