Історія кафедри

            Анестезіологія та реаніматологія як медична дисципліна, основним змістом котрої є теоретичне обґрунтування та практична розробка методів захисту організму від дії екстремальних факторів під час оперативного втручання і при критичних станах, що загрожують життю, почала викладатися в Чернівецькому державному медичному інституті з 1967 року. Наказом по інституту від 15 вересня 1967 року був створений курс анестезіології та реаніматології при кафедрі факультетської хірургії, завідувач курсу - доцент Стащук В.Ф.
            Кафедра анестезіології та реаніматології організована в 1995 році (наказ №13 від 13 березня 1995 року по Буковинській державній медичній академії). Першим завідувачем кафедри з 1995 по 1996 р.р. був д.мед.н., професор Стащук В.Ф., а з березня 1996 року по даний час д.мед.н., професор Коновчук В.М.
            Сьогодні на кафедрі проводиться викладання наступних дисциплін: "Анестезіологія та інтенсивна терапія" для студентів V курсу медичного факультету № 1 та №2, медичного факультету №4 з ВММФФ; "Анестезіологія" підготовка лікарів-інтернів 1 та 2 року навчання; "Невідкладні стани" підготовка лікарів-інтернів із спеціальності "Загальна практика сімейна медицина", клінічних ординаторів та лікарів-інтернів суміжних спеціальностей; "Медицина невідкладних станів" - підготовка лікарів-інтернів із спеціальності невідкладних станів; "Клінічна фармакологія" – фармацевтичний факультет, 5-й курс.
            З моменту створення в 1967 році курсу анестезіології наукове спрямування діяльності співробітників невід'ємно було пов'язане з лікувальною роботою: у практику інтенсивної терапії і анестезіології постійно впроваджувалися нові методи анестезіологічного забезпечення та хірургічної детоксикації організму, оптимізувалися існуючі методи еферентної терапії з метою підвищення їх ефективності та розроблялися нові методики.
            Вагомий вклад у науковому обгрунтуванні застосування методів екстракорпоральної детоксикації (гемодіаліз, гемосорбція, лімфосорбція,плазмосорбція), впровадженні їх у практику інтенсивної терапії та оптимізації багатьох методик вніс доцент курсу анестезіології, майбутній професор, зав. кафедри анестезіології та реаніматології Стащук В.Ф.
            Активну участь в подальшій реалізації результатів наукового пошуку брали асистент Ротар В.І., клінічні ординатори Коновчук В.М., Уца В.В., Іванов В.С. На робочих місцях (в палатах інтенсивного нагляду, у відділенні реанімації, в операційних) науковцям допомогу надавали лікарі Халатурник І.В., Осіпчук М.М., Єрменчук М.О., Руснак А.Д., Косуба Є.І., Домбровський Б.Д., Кузьміна Е.Ф., Бродський С.А., інженери Карпо П.М., Молдованов В.І., Іванов В.С., Руснак А.Д., Іванов В.М.
            Після організації кафедри (1995 р.) наукова діяльність співробітників була об'єднана темою планової науково-дослідної роботи "Екстракорпоральна детоксикація і корекція біологічних середовищ у хворих багатопрофільного відділення інтенсивної терапії" (1995-1999 р.р.).
            З 1996 року під керівництвом зав. кафедри анестезіології та реаніматології, д.мед.н., професора Коновчука В.М. була продовжена науково-досліна робота, основним напрямком якої залишалася тема оптимізації лікування екзо- та ендотоксикозів. Робота була зосереджена на вивченні клінічного ефекту плазмосорбції на організм хворого, як найбільш перспективного і ефективного методу в умовах інтенсивної терапії. Крім цього, досліджувалися можливості хірургічної дегідратації при черепно-мозковій травмі (доц. Ротар В.І.), застосуванні рослинних поліфенолів в інтенсивній терапії (ас. Діордійчук В.В.).
            Оптимізуючи метод плазмосорбції, кафедрою розроблена і впроваджена в практику власна методика масивної безперервної плазмосорбції, яка дала можливість очищати від токсинів більші об'єми плазми (перша операція проведена 28.01.97 р. за участю проф. Коновчука В.М., ас. Акентьєва С.О., магіст. Кокалка М.М., зав. від. реанімації ОКЛ Руснака Л.Д., інж. Коняєва О.В.).
            Новий імпульс наукової діяльності кафедра отримала при плануванні та виконанні наступної науково-дослідної роботи "Вивчення стану окремих функціональних систем у хворих з високим операційним ризиком, важкими екзо­та ендотоксикозами з метою корекції, диференційованого застосування екстра- та інтракорпоральних методів детоксикації" (2000-2004 р.р.).
            На давний момент по результатам роботи під керівництвом проф. Коновчука В.М. захищена кандидатська дисертація (М.М.Кокалко, 2002 ) та одна кандидатська дисертація апробована (А.І.Ковтун, 2003) і прийнята спеціалізованою радою до захисту. Наукові здобутки цих робіт вже внесли вагомий вклад в практичну охорону здоров'я.
            Науковий доробок кафедри за час існування з моменту створення курсу анестезіології та реаніматології склав понад 450 друкованих праць, одне керівництво, один підручник, методичні рекомендації, 8 інформаційних листків, 12 навчальних посібників, 5 нововведень в "Реєстр галузевих нововведень України", понад 20 патентів на винахід, біля 80 рацпропозицій, більше 110 впроваджень у практику. На розгляді в Центральному методичному кабінеті МОЗ України знаходяться три навчальні посібники. На кафедрі самими співробітниками, або за їх участю і керівництвом апробовані та захищені 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій, виконуються 3 кандидатських дисертації.
            За час існування кафедри в практику охорони здоров'я зроблено понад 110 впроваджень, з них найбільш вагомі: гемосорбція, лімфосорбція, плазмосорбція,плазмаферез, ультрафільтрація крові, екстракорпоральне підключення донорської свиної селезінки, ультрафіолетове опромінення, внутрішньосудинне лазерне опромінення та озонування крові, ендолімфатична й лімфотропна антибіотикотерапія; перфузія лімфатичної системи в реаніматологіїта інтенсивній терапії; комбіноване знеболення та інфузійна терапія при хірургічному лікуванні ускладнень виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки; вперше на Україні розроблена програма анестезіологічного забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози, яка дала можливість знизити кількість специфічних ускладнень з 7% (світова практика) до 0,2%; лікування хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом еферентними методами; поєднане застосування гіпербарооксії та даларгіну у хворих з гнійно-септичними ускладненнями; спосіб профілактики та лікування набряку мозку та легень при трансуретральних резекціях передміхурової залози; застосування кінетотерапії при проведенні трансуретральних операцій; спосіб детоксикації рослинними поліфенолами у хворих опікового та травматологічного відділень; застосування ларінгеальної маски при комбінованій анестезії; двохкатетерна пролонгована епідуральна анестезія в практиці абдомінальної хірургії; використання рекофолу для короткочасної анестезії в амбулаторній хірургії; лікування та профілактика післяопераційного ознобу та м'язового дрижання трамалом (трамадолом); спосіб лікування діабетичної стопи методом плазмосорбції; мембранна плазмосорбція для лікування поліорганної недостатності (даний компонент інтенсивної терапії знизив летальність на 35%); метол корегованої гіпербарооксії, який значно розширив діапазон показів та знизив кількість ускладнень. Велику участь у впровадженнях сучасних наукових досягнень приймають лікарі анестезіологи міста: зав. від. реанімації ОКЛ Руснак А.Д., зав. від. реанімації ЛШМД Іванов В.С., лікарі Зайшлюк П.Г., Богородецький М.М., Бойко Ю.Г., Сажин А.П., Войцев Ю.М., Шендерюк П.М., та багато ін.
            На сьогодні діяльність кафедри спрямована на підготовку медичних кадрів, фахових спеціалістів, отримання нових наукових досягнень у медицині критичних станів, надання консультативної та лікувально-діагностичної допомоги хворим.