Наукова діяльність

       З моменту створення кафедри анестезіології та реаніматології    (13.03.95 р.) на базі однойменного курсу основним науковим спрямуванням кафедри є  розробка і застосування методів інтра- та екстракорпоральних методів детоксикації у практиці інтенсивної терапії та реанімації.
Окремі напрямки цієї проблеми досліджувалися співробітниками кафедри під керівництвом завідувача кафедри анестезіології та реаніматології професора В.М.Коновчука при виконанні планових науково-дослідних робіт:  1) «Екстракорпоральна детоксикація і корекція біологічних середовищ у хворих багатопрофільного відділення інтенсивної терапії» (1995-1999 рр.); 2) «Вивчення стану окремих функціональних систем у хворих з високим операційним ризиком, важкими екзо- та ендотоксикозами з метою корекції, диференційованого застосування екстра- та інтракорпоральних методів детоксикації» (2000-2004рр. та 2005-2009рр.). Логічним завершенням досліджень стали захист кандидатських дисертацій: асистентом Акентьєвим С.О. на тему «Застосування плазмосорбції у порівняльному аспекті з гемосорбцією та плазмаферезом в клініці інтенсивної терапії» (1996); асистентом Кокалко М.М. на тему «Анестезіологічне забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози» (2002); асистентом Ковтуном А.І. на тему «Вплив гіпербарооксії та даларгіну на оксидантно-антиоксидантну систему та функції нирок у хворих з гнійно-септичними ускладненнями» (2003);  асистентом Маковійчуком Я.О. на тему «Плазмаферез та активація волюмо- і осморегулюючої функцій нирок для лікування ендотоксикозу у хворих з гнійно-септичними ускладненнями» (2009).
Практичним результатом проведених досліджень є впровадження в практику таких методів екстракорпоральної детоксикації, як: гемосорбція; лімфосорбція; поєднане застосування гемодіалізу та гемосорбції; плазмосорбція: дискретний варіант, масивна бесперервна плазмосорбція; плазмаферез; ультрафільтрація крові; екстракорпоральне підключення донорської свиної селезінки; ультрафіолетове опромінення крові; внутрішньосудинне лазерне опромінення крові; озонування крові; ендолімфатична та лімфотропна антибіотикотерапія; перфузія лімфатичної системи в реаніматології та інтенсивній терапії; комбіноване знеболення та інфузійна терапія при хірургічному лікуванні ускладнень виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки; анестезіологічне забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози; лікування хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом еферентними методами; поєднане застосування гіпербарооксії та даларгіну у хворих з гнійно-септичними ускладненнями; спосіб профілактики та лікування набряку мозку та легень при трансуретральних резекціях передміхурової залози; застосування кінетотерапії при проведенні трансуретральних операцій; оптимізація лікування хворих на гострий панкреатит та панкреонекроз шляхом інфузії озонових розчинів; застосування поєднаної дії ультрафіолетового опромінення (УФО) та озонування крові для лікування хворих із гнійно-септичними ускладненнями; застосування об’ємного навантаження озоновим ізотонічним розчином натрію хлориду при проведенні середньо- та великооб’ємного плазмаферезу хворим з вираженим ендотоксикозом.
На сучасному етапі кафедра анестезіології та реаніматології спільно з кафедрою дитячої хірургії та отоларингології виконують планову науково-дослідну роботу на тему «Клінічне та експериментальне обґрунтування отимізації методів лікування екзо- та ендотоксикозів» (термін виконання: січень 2015 – грудень 2019 р.). Керівник НДР Д.мед.н., проф. Коновчук В.М. Фрагменти:
1.Оптимізація діагностики та лікування запальних процесів верхніх дихальних шляхів і вуха у хворих з поєднаною соматичною патологією.
2.Діагностика та хірургічне лікування хронічного колостазу у дітей обумовленого природженими вадами товстої кишки.
№ держреєстрації 0115U002767. Отримано 13 патентів на корисну модель та 20 раціоналізаторських пропозицій. Впроваджено в практику охорони здоров’я 2 нововведення, 1 інформаційний лист, 2 методичних рекомендацій. Впроваджено за актами впровадження 36 пропозицій. Вийшли з друку 3 монографії, 60 статей, 98 тез. Проведено 4 регіональні науково-практичні конференції.